Algemene Voorwaarden Digital Marketing

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAL MARKETING

ALGEMENE VOORWAARDEN
Kunst van Staal

Deel I. Algemeen

Artikel 1. Definities
De termen zoals gehanteerd in deze Algemene Voorwaarden luiden als volgt:
a. Kunst van Staal: de eenmanszaak Kunst van Staal, statutair gevestigd te Beverwijk en kantoorhoudende te (1941GB) Beverwijk aan het adres Peperstraat 60, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80290345.
b. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht verleent aan Kunst van Staal.
c. Partijen: Kunst van Staal en Opdrachtgever gezamenlijk.
d. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht of opdrachtbevestiging op basis waarvan Kunst van Staal zijn Werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
e. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven, waaronder marketing- en consultancy werkzaamheden.
f. Trainingen: trainingen, cursussen, workshops of andere vormen van opleiding door Kunst van Staal op het gebied van sales en online- marketing.
g. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per brievenpost, e-mail of gangbare elektronisch communicatiemedium.
h. Algemene Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80290345.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten met Kunst van Staal, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Kunst van Staal, voor de uitvoering waarvan door Kunst van Staal derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Kunst van Staal is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Kunst van Staal informeert Opdrachtgever over deze wijzigingen/aanvullingen. De wijzigingen/aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen de termijn van 30 dagen heeft geprotesteerd tegen de wijzigingen/aanvullingen.
5. Indien Kunst van Staal niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kunst van Staal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kunst van Staal en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offerte en Overeenkomst
1. Een offerte van Kunst van Staal is dertig (30) dagen geldig, tenzij op de offerte anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Kunst van Staal het recht om de offerte vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
3. Kunst van Staal wordt niet aan offertes gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Kunst van Staal het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Kunst van Staal daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kunst van Staal anders aangeeft.
6. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Kunst van Staal tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4. Aanvang en duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst tussen Kunst van Staal en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat door Kunst van Staal aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd, de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte van Kunst van Staal of op het moment dat Kunst van Staal op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is gestart.
2. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoudt of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Kunst van Staal aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Kunst van Staal die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Kunst van Staal wenst en bovendien zo tijdig dat Kunst van Staal de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Kunst van Staal heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de voornoemde verplichting heeft voldaan.
2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Kunst van Staal in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kunst van Staal ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Kunst van Staal niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Kunst van Staal van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever Kunst van Staal van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Als Opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden, software, e.d. beschikbaar stelt aan Kunst van Staal, garandeert Opdrachtgever dat deze geen virussen, defecten of een vergelijkbaar probleem hebben.
6. Indien Werkzaamheden op locatie dienen te worden uitgevoerd, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan Kunst van Staal gratis ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
1. Kunst van Staal zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Kunst van Staal garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
2. Kunst van Staal bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kunst van Staal het recht om bepaalde Werkzaamheden door (een) derde(n) te laten verrichten.
4. Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden, is dit ten allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn.
5. Kunst van Staal neemt bij de uitvoering van haar Werkzaamheden de toepasselijke wet- en regelgeving in acht.
6. Kunst van Staal zal op vooraf afgesproken dagen en tijden voor de Opdrachtgever werkzaam zijn. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd door de Opdrachtgever worden door Kunst van Staal in rekening gebracht.
7. Kunst van Staal is gerechtigd om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en/of als klantcase.

Artikel 7. Advisering
1. De doorlooptijd van het uitvoeren van Werkzaamheden op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Opdrachtgever dan wel relevante derden.
2. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) van Kunst van Staal, in de breedste zin des woords, door Opdrachtgever is steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Kunst van Staal ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij Opdrachtgever.
3. Overeenkomstig artikel 15 lid 6 is Opdrachtgever niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van Kunst van Staal en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Kunst van Staal op enigerlei wijze openbaar maken dan wel (inzage) te verstrekken in, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Kunst van Staal is.

Artikel 8. Ontwikkeling websites
1. Partijen zullen in overleg en middels schriftelijke bevestiging voldoende specificeren welke website zal worden ontwikkeld en op welke manier de ontwikkeling zal plaatsvinden door Kunst van Staal, tenzij voor of bij het aangaan van de Overeenkomst een ontwerp van de te ontwikkelen website aan Kunst van Staal is verstrekt, behoudens andere schriftelijke afspraken tussen Partijen.
2. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen zal Kunst van Staal de website ontwikkelen met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of het ontwerp. ALGEMENE VOORWAARDEN Kunst van Staal
3. Voordat Kunst van Staal met de Werkzaamheden begint kan Kunst van Staal verlangen dat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft voor het ontwerp en/of specificaties.
4. Kunst van Staal is na de laatste ontwikkelfase van de opdracht niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Kunst van Staal is niet gehouden tot het verrichtten van Werkzaamheden aangaande het onderhoud van de website en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Mochten Partijen schriftelijk, in afwijking van voorgaande zin, overeenkomen dat Kunst van Staal tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend zal worden, kan Kunst van Staal verlangen dat Opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. In dat geval worden deze Werkzaamheden op een aparte factuur tegen de gebruikelijke tarieven van Kunst van Staal in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
6. Tenzij Kunst van Staal op grond van de Overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van Opdrachtgever zal hosten, zal Kunst van Staal de website bij oplevering aan Opdrachtgever op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan Opdrachtgever beschikbaar stellen dan wel online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen.
7. Kunst van Staal stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik door Opdrachtgever ter beschikking na oplevering.
8. Kunst van Staal garandeert nimmer dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en/of andere programmatuur. Kunst van Staal garandeert evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk
1. Opdrachtgever kan Kunst van Staal Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Kunst van Staal is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Kunst van Staal Schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever.
2. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit de Werkzaamheden voortvloeiende extra Werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de offerte of Overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te wijzigen wat leidt tot een vermindering van overeengekomen Werkzaamheden dan is Kunst van Staal gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde Werkzaamheden verschuldigde vergoeding zal bedragen.
4. Kunst van Staal zal meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht c.q. Overeenkomst met betrekking tot het meerwerk laat de aanspraken van Kunst van Staal op betaling onverlet.

Artikel 10. Prijzen en betaling
1. Opdrachtgever is aan Kunst van Staal een vergoeding verschuldigd conform de gemaakte afspraken in de Overeenkomst.
2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, administratiekosten e.d. Bijkomende kosten worden vooraf besproken.
3. Kunst van Staal is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen van 50% van de totaalprijs. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijnen te worden voldaan.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Kunst van Staal gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Kunst van Staal hierover Schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
5. Kunst van Staal is gerechtigd om jaarlijks de prijzen te verhogen.
6. Opdrachtgever ontvangt aan het eind van de maand waarin Kunst van Staal Werkzaamheden heeft verricht een factuur, tenzij anders overeengekomen.
7. Betaling van het facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, in Euro’s, middels storting of overmaking op een door Kunst van Staal aangewezen bank- of girorekening, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 6 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Kunst van Staal voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Kunst van Staal moet maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11. Klachten 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden moet Schriftelijk binnen zeven (7) dagen nadat de Werkzaamheden zijn verricht of na de verzenddatum van de stukken/informatie waarover Opdrachtgever klaagt, of binnen zeven (7) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kunst van Staal kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
2. Een klacht met betrekking tot een ontvangen factuur moet Schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum aan Kunst van Staal kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4. Als de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht.
5. Als Kunst van Staal oordeelt dat een klacht terecht is uitgebracht, dan heeft Kunst van Staal de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding. 6. Als Kunst van Staal oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van Kunst van Staal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1. Kunst van Staal heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot opschorting en ontbinding – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Kunst van Staal na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van Opdrachtgever is ingediend;
d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van Opdrachtgever is ingediend;
e. ten laste van de Opdrachtgever beslag is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;
g. Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;
h. Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. Opdrachtgever is verplicht om Kunst van Staal onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met h bedoelde gebeurtenissen.
2. In geval Kunst van Staal de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Kunst van Staal op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en behoudt Kunst van Staal het recht op (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
1. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. In het geval Kunst van Staal op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) mede te verstrekken, en Kunst van Staal zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is Kunst van Staal niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens Opdrachtgever.
3. Kunst van Staal zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan (een) door hem ingeschakelde derde(n).
4. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Indien Kunst van Staal bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Kunst van Staal niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Kunst van Staal over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Kunst van Staal om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
2. Kunst van Staal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Kunst van Staal in het kader van de Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
4. Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst betrokken zijn, zal Kunst van Staal Opdrachtgever informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Kunst van Staal, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen Partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.
5. Kunst van Staal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Opdrachtgever vrijwaart Kunst van Staal voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die Kunst van Staal in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Kunst van Staal worden opgelegd.

Artikel 15. Intellectueel eigendom
1. Kunst van Staal behoudt zich alle rechten voor – waaronder het octrooirecht en auteursrecht – met betrekking tot producten welke zij gebruikt, ontwikkelt en/of ontwerpt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever c.q. de Overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
2. Alle door Kunst van Staal geleverde informatie blijft eigendom van Kunst van Staal. Na afloop van de Overeenkomst kan Kunst van Staal Opdrachtgever verzoeken de geleverde informatie, waaronder mede begrepen rapportages en documenten, retour te zenden.
3. Kunst van Staal behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de Werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Kunst van Staal voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
5. De door Kunst van Staal verstrekte stukken, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere producten/diensten van Kunst van Staal, aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Kunst van Staal is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Kunst van Staal. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Kunst van Staal. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Retentierecht
1. Kunst van Staal heeft het recht de teruggave van bescheiden van Opdrachtgever, die Kunst van Staal voor het verrichten van Werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten als en gedurende de periode dat Opdrachtgever een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Kunst van Staal heeft voldaan.
2. Kunst van Staal is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Kunst van Staal is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Kunst van Staal ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n).
2. Kunst van Staal is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 18.
3. Kunst van Staal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Kunst van Staal kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).
5. Indien Kunst van Staal aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Kunst van Staal te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Kunst van Staal in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hierbij geldt een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).
6. Opdrachtgever vrijwaart Kunst van Staal in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Kunst van Staal onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Kunst van Staal.
7. Kunst van Staal is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van de Werkzaamheden.
8. Kunst van Staal heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever c.q. deelnemer aan Trainingen ongedaan te maken of te beperken, waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
9. Als Opdrachtgever inloggegevens of andere toegangscodes deelt met Kunst van Staal, is Kunst van Staal niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door hackers of andere ongeautoriseerde personen die zichzelf toegang geven tot websites en andere systemen van Opdrachtgever.
10. Kunst van Staal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de door Kunst van Staal ontwikkelde website of anderszins welke schade door derden is toegebracht, waarbij al dan niet gebruik is gemaakt van de door Kunst van Staal beschikbaar gestelde faciliteiten, waaronder maar niet uitsluitend door spam, virussen of hack(pogingen).
11. Opdrachtgever vrijwaart Kunst van Staal tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kunst van Staal meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Kunst van Staal vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 18. Overmacht
1. Kunst van Staal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kunst van Staal geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kunst van Staal niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals oorlog, oproer, epidemieën, quarantaine, terrorisme, werkstaking, brand, milieu- en waterschade, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid van personeel of ingeschakelde derde, annulering door derden, niet of niet-tijdige levering door toeleverancier(s) en storingen in het computernetwerk.
3. Kunst van Staal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
4. Als Kunst van Staal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Kunst van Staal gerechtigd om deze reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 19. Geschillen
1. Op alle Overeenkomsten tussen Kunst van Staal en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Kunst van Staal en Opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kunst van Staal, tenzij Kunst van Staal verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever.
3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

Deel II. Trainingen

Artikel 20. Toepasselijkheid
1. In aanvulling op de voorwaarden uit Deel I. Algemeen gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake Trainingen door Kunst van Staal de volgende aanvullende voorwaarden.
2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Deel I. Algemeen en Deel II. Trainingen, prevaleert het bepaalde in Deel II. Trainingen.

Artikel 21. Uitvoering Overeenkomst
1. Kunst van Staal zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Kunst van Staal garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
2. Kunst van Staal staat niet in voor het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de vergaarde kennis door de Deelnemer en is hiervoor niet aansprakelijk.
3. Kunst van Staal bepaalt de wijze waarop, de methode en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Kunst van Staal neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4. Het staat Kunst van Staal vrij om de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
5. Kunst van Staal is gerechtigd om:
a. De inhoud van een trainingsprogramma tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
b. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de Trainingen in een programma;
c. De planning van onderdelen van een Trainingsprogramma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
d. Te bepalen welke trainer een Training zal geven en eventueel een trainer tussentijds te vervangen;
e. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s) aan de Training te weigeren aan deelname wanneer de Deelnemer zich zodanig gedraagt dat de orde en de rust van de Training ernstig wordt verstoord. Kunst van Staal is alsdan niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

Artikel 22. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt voor een contactpersoon die gedurende de gehele Training namens hem het aanspreekpunt vormt voor Kunst van Staal en (telefonisch) bereikbaar is. 2. Opdrachtgever en diens deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van Kunst van Staal op te volgen.
3. Indien Opdrachtgever een ruimte ter beschikking stelt voor de Training zorgt Opdrachtgever ervoor dat de locatie voldoet aan de door Kunst van Staal te stellen eisen.
4. Opdrachtgever legt de vertrouwelijkheids- en geheimhoudingbepaling conform artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden ook op aan diens deelnemer(s) aan de Training.

Artikel 23. Annulering en tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
1. Annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Training door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden.
2. Bij annulering van de Training door de Opdrachtgever worden de volgende kosten in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt:
a. tot 21 dagen voor de startdatum van de Training, dan zullen er door Kunst van Staal geen kosten voor de annulering in rekening worden gebracht;
b. meer dan 14 dagen, maar minder dan 21 dagen voorafgaand aan de startdatum van de Training, dan is de Opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen prijs aan Kunst van Staal te voldoen;
c. 14 dagen of minder voorafgaand aan de startdatum van de Training, dan is de Opdrachtgever verplicht om 100% van de overeengekomen prijs aan Kunst van Staal te voldoen.
3. In geval van een Training met meerdere trainingsdagen dient de annulering te geschieden voor de startdatum van de eerste trainingsdag. Na aanvang van de eerste trainingsdag kan er geen annulering plaatsvinden. De Overeenkomst kan na aanvang van de Training alleen worden beëindigd door middel van tussentijdse beëindiging zoals bedoeld in lid 4. 4. Bij tussentijdse beëindiging van de Training door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever de volledige overeenkomen prijs voor de Training aan Kunst van Staal verschuldigd.

Artikel 24. Annulering en wijziging door Kunst van Staal
1. Zonder opgave van reden is Kunst van Staal gerechtigd om de Training te annuleren. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd tot terugbetaling van de al door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de geannuleerde trainingsdag(en).
2. Kunst van Staal is gerechtigd om zonder opgave van reden de datum voor de Training te wijzigen.
3. Kunst van Staal kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de wijziging of annulering van een Training gemoeid zijn.
Artikel 25. Intellectueel eigendom
1. Opdrachtgever legt de bepaling omtrent intellectueel eigendom conform artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden ook op aan diens deelnemer(s) aan de Training. In aanvulling op artikel 15 is het bepaalde in dit artikel van toepassing.
2. De Opdrachtgever c.q. Deelnemer heeft het recht de door Kunst van Staal aan de deelnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan deelnemer uit hoofde van de verrichting van Werkzaamheden en/of de Training door Kunst van Staal ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. 3. De door Kunst van Staal verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Opdrachtgever c.q. deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst van Staal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven, zowel tijdens als na afloop van de Training.